Regulamin sklepu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym www.adorre.pl (dalej: Sklep).
 2. Terminy określone w Regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:
  • Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U .z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • Kodeks postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.(Dz.U.1964r., nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin utworzony na podst. art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 10 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.
  • Sklep (Sklep internetowy) serwis internetowy dostępny pod adresem www.adorre.pl, gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.
  • Towar – produkt, którego opis jest dostępny w Sklepie.
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem www.adorre.pl a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które określa rodzaj oraz liczbę Towaru.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.adorre.pl jest firma DE-SIGN Tomasz Zbęk dostępna pod adresem: ul. Tymienieckiego 25c/421, 90-350 Łódź, posiadająca NIP: 829-152-87-89, REGON: 731582192.
 2. Kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać:
  • a) pod numerem telefonu 607-345-978 (koszt połączenia za 1 minutę zgodnie z taryfą operatora),
  • b) korzystając z poczty elektronicznej: galeria@adorre.pl
  • c) korespondencyjnie : ADORRE, ul. Tymienieckiego 25c/421, 90-350 Łódź
 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż wyrobów jubilerskich
 4. Sprzedający realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym www.adorre.pl zawierana jest w języku polskim.
 6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy , a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących wymagań technicznych: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

§ 2 Składanie zamówień

 1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
 3. Podane ceny zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy zarejestrować się na jego stronie internetowej www.adorre.pl , wypełnić formularz oraz zaakceptować Regulamin.
 7. Następnie należy dokonać wyboru Towarów zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie.
 8. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do „Koszyka”, podaje dane niezbędne do dokonania wysyłki i wystawienia rachunku lub faktury VAT, wybiera sposób płatności i wysyła Zamówienie do Sklepu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e- mail wiadomość ze Sklepu: „Potwierdzenie zamówienia nr... ”. Z chwilą potwierdzenia zamówienia (poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości) umowa sprzedaży zostaje zawarta.

§ 3 Koszt i termin dostawy

 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Przesyłka wysyłana jest w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
 3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty dostawy".

§ 4 Sposoby płatności

 1. Każda transakcja potwierdzana jest zgodnie z dyspozycją Klienta paragonem lub fakturą VAT.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
  • - przelewem na konto bankowe Sklepu nr 12 1140 2004 0000 3902 7474 9684 w banku mBank (BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK, IBAN: PL12114020040000390274749684)
  • - gotówką (przy odbiorze osobistym towaru lub w przypadku przesyłki za pobraniem),
  • - za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU

§ 5 Reklamacje i zwroty

A. Reklamacje

 1. Towary oferowane w galerii Adorre są wykonywane ręcznie, z użyciem naturalnych materiałów, kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Wiele z ich naturalnych cech jak różnice w kolorze czy wielkości poszczególnych elementów, spękana czy porowata powierzchnia, stanowią o ich wyjątkowości i nie będą uznane za wadę podczas reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Przedmiotu zamówionego z otrzymanymi, wynikające z różnicy w ustawieniu monitora Kupującego (np. różnicy w barwach) nie stanowią podstawy do reklamacji Przedmiotu.
 3. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego Przedmiotu Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem www.adorre.pl wysyłając e-mail zawierający imię, nazwisko Kupującego, nr Zamówienia, numer Artykułu i dokładny opis stwierdzonej wady. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Sklepu zawierającej szczegółową procedurę reklamacyjną, przedmiot należy odesłać na adres podany w zakładce Reklamacje i zwroty wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką polecona priorytetową o zadeklarowanej wartości). Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Przedmiot z wadą zostanie przez Sklep naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli nie będzie możliwe naprawienie Przedmiotu, Kupującemu będzie zwrócona równowartość ceny Przedmiotu (z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego).
 4. W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej procedura reklamacyjna przebiega zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej. Reklamacje rozpatrywane będą więc jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika Poczty Polskiej.
 5. W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem innego doręczyciela niż Poczta Polska mają zastosowanie procedury reklamacyjne odpowiednie dla danej firmy spedycyjnej.
 6. W przypadku niedotarcia przesyłki do adresata wskutek podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu odbiorcy (także, gdy podmiot dostarczający przesyłkę uzna podany adres za niewystarczający lub nieprawidłowy), wszystkie koszty związane z doręczeniem (także ponownym) przedmiotu ponosi Kupujący.

B. RĘKOJMIA

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Przedmiot ma wadę fizyczną lub prawną zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Przedmiotu.

C. ZWROTY

 1. Zgodnie z prawem Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 kalendarzowych dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie e-mailem na adres Sklepu oświadczenia o chęci zwrotu przedmiotu przed jego upływem.
  • a) Oświadczenie o chęci zwrotu musi zawierać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nazwę przedmiotu i ew. nr konta bankowego Kupującego, na które może zostać dokonany zwrot środków. Musi również zostać wysłane e-mailem na adres Sklepu nie później niż 14 dni od otrzymania przesyłki.
  • b) Zwracany przedmiot należy odesłać na adres nadawcy przesyłki podany w zakładce Reklamacje i zwroty. Koszty związane z odesłaniem przedmiotu ponosi Kupujący zwracający przedmiot. Przedmiot musi być odesłany do 14 dni od zgłoszenia chęci zwrotu. Ryzyko związane z odesłaniem przedmiotu ponosi Kupujący, dlatego zalecamy, aby dokonując zwrotu wysłać przedmiot na takich warunkach, na jakich został on dostarczony ze sklepu www.adorre.pl - czyli np. przesyłką rejestrowaną (np. poleconą), bezpiecznie zapakowany, ubezpieczony na odpowiednią kwotę itp. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
  • c) W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  • d) Jeżeli wraz z przedmiotem dostarczony był paragon, to powinien on zostać odesłany wraz z przedmiotem. Jeżeli faktura, to kupujący ma obowiązek załączyć podpisaną fakturę korygującą.
  • e) Zwrot pieniędzy (w wysokości ceny Przedmiotu i kosztu przesyłki równemu najtańszej dostępnej formie dostawy) odbywa się w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru z powrotem przez Sklep lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego wysłania.
  • f) Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza granice zwykłego zarządu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku:
  • a) Przedmiotu wykonanego na zamówienie indywidualne,
  • b) Przedmiotu, w którym na życzenie Kupującego dokonano zmian: np. materiałów, czy też rozmiaru.
  • c) Przedmiotu, który Kupujący chciałby zwrócić po upływie 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.

§ 6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 7 Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych strony www.adorre.pl, w tym do logo Adorre i innych elementów layoutu strony, zdjęć i pozostałych grafik przysługują firmie DE-SIGN Tomasz Zbęk. Zabronione jest ich wykorzystywanie bez zgody firmy DE-SIGN Tomasz Zbęk.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
  • a) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225),
  • b) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z pozn. zm.),
  • c) właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w powiązaniu z realizacją umów zawartych między Sklepem a Konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwości miejscowej ogólnej i przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W stosunku do przedsiębiorców spory te będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu internetowego.
 4. Regulamin obowiązuje z dniem 1 stycznia 2014 roku.